ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Jelen adatkezelési szabályzat azért jött létre, hogy az ODAADÁS ÚTJA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET, mint adatkezelő, a működése közben kapott személyes adatok kezelését, felhasználását és továbbítását a hatályos jogszabályokkal, így különösen az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban szabályozza, és erről az érintetteket tájékoztassa.

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Érintett: bármely meghatározott, személyes vagy különleges, genetikai, egészségügyi, biometrikus adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • Személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • Különleges adat:a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • Közérdekű adat:az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; ügyfél:
 • Megbízott (alvállalkozó, beszállító):
 • Munkavállaló:
 1. ADATKEZELŐ

Név: ODAADÁS ÚTJA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET

Adószám: 19288624-1-42
Email cím: hungary@bhaktimarga.hu
Honlap: https://bhaktimarga.hu

 1. AZ ADATKEZELÉSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

Az ODAADÁS ÚTJA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET adatkezeléséért, az adatkezelési szabályzat karbantartásáért asz egyesület elnöke, Böhm Márta Anna felelős.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
  • Az érintettek önkéntes hozzájárulása
  • Jogi kötelezettség teljesítése
  • Jogos érdek
 1. A SZABÁLYZAT TÁRGYI HATÁLYA

A jelen adatkezelési szabályzat az ODAADÁS ÚTJA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET részére magánszemélyek által megadott, lakhelyén / székhelyén található elektronikus és papír formátumú nyilvántartási rendszerében tárolt és kezelt adatokra vonatkozik.

 1. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

A magánszemély által a megadott:

  • Név (leánykori neve), lakcím, adóazonosító
  • Email és/vagy telefonos elérhetőség

Az adatkezelő, ODAADÁS ÚTJA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET különleges adatokat nem kezel.

Banki fizetés

Banki fizetés Paypal-lal

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

A honlapon a Paypal [(Europe) S.á.r.l. et Cie, S.C.A. (levelezési cím: 22-24. Boulevard Royal L-2449, Luxembourg) banki fizetési megoldását használjuk. A banki fizetési oldalon megadott adatokat természetesen nem ismerhetjük meg, ez kifejezetten a PayPal Europe és a vásárló között marad.

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a megrendelő és a köztünk létrejött szerződéses kötelezettség teljesítése, tekintve, hogy a webáruházban Paypal fizetési megoldása is elérhető.

Az adatok megadása feltétele a szolgáltatás igénybevételének.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat mi nem kezeljük közvetlenül, a Paypal (Europe) S.á.r.l. et Cie, S.C.A. kezeli a saját adatkezelési elvei alapján. Bővebb információt kaphat a https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-full#8 oldalon.

Az adományozási és adományszerzési célból kezelt adatok köre

Amennyiben Ön adományt kíván eljuttatni hozzánk, erre lehetősége gyors adományozás keretében bankkártyás fizetéssel is. Bankkártyás fizetés esetén az Ön nevét, email címét, lakcímét, telefonszámát kezeljük. Az adományozáshoz ezen adatok kezelése elengedhetetlen.

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

AZ ODAADÁS ÚTJA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET az adatokat kizárólag magánszemélyek önkéntes közlése révén kapott adatokat nyilvántartja, a magánszemélyeket érintő információk eljuttatása, (elektronikus) postázás, saját maga számára értesítések céljából kezeli.
Harmadik személynek marketingcélokra az ODAADÁS ÚTJA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET nem ad át adatokat, a külső személyektől, szervezetektől beérkező ajánlatokat nem kezel.
Az ODAADÁS ÚTJA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET e-maillistáira az ügyfelek önkéntes adatszolgáltatással iratkozhatnak fel.
Az adatkezelés időtartama visszavonásig él.

 1. Az odaadás útja magyarország egyesület ÁLTAL AZ ADATKEZELÉS, -TÁROLÁS AZ ALÁBBI MÓDOKON TÖRTÉNIK
  • Nyomtatott irat;
  • Elektronikus adat;
  • Elektronikusan létrehozott, de papír alapon archivált adat.
 1. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK RENDJE

Az ODAADÁS ÚTJA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET harmadik személynek az adatokat nem továbbítja.

 1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az ODAADÁS ÚTJA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET a honlapján közzéteszi az adatvédelmi tájékoztatót: ebben tájékoztatja az érintetteket az adataik kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatás tartalmazza az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit is.

 1. TILTAKOZÁS

Az érintettek tiltakozhatnak személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
A tiltakozás módja az ODAADÁS ÚTJA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET részére személyesen, postai vagy elektronikus úton eljuttatott levél. Az ODAADÁS ÚTJA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET a kézbesítés után köteles haladéktalanul felfüggeszteni az adatkezelést, majd 3 munkanapon belül a tiltakozást megvizsgálni, és annak eredményéről a tiltakozót írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a meghozott döntéssel nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – az adatkezelési törvény szerint bírósághoz fordulhat.

 1. TÖRLÉS

Az ODAADÁS ÚTJA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET az érintett külön, írásban benyújtott (személyesen átadott, postai úton, illetve e-mailben elküldött) kérésére törli a nyilvántartásaiból az érintettre vonatkozó adatokat.

 1. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
  • GDPR;
  • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
  • évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről;
  • évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről.
 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az adatkezelési szabályzatot az ODAADÁS ÚTJA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET Elnöke jóváhagyta az adatkezelési szabályzat az aláírás napján hatályba és visszavonásig érvényes.

 

Böhm Márta Anna

ODAADÁS ÚTJA MAGYARORSZÁG EGYESÜLET Elnöke

 

Utoljára frissítve: 2021. augusztus 08.